PRIVACYVERKLARING

Rust in Beweging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

In deze privacyverklaring willen we u helder en duidelijk informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier of via: Rust in Beweging, Jaak Blockxstraat 19, 2640 Mortsel, Kris Van Cappellen (zaakvoerder) of info@rustinbeweging.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Rust in Beweging verwerkt op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • zodat wij uw inschrijving op een activiteit van Rust in Beweging kunnen verwerken en wij u hierover kunnen contacteren (uitvoering overeenkomst)
  • zodat u de nieuwsbrieven en uitnodigingen op de activiteiten van Rust in Beweging kan ontvangen. U geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming en kan op elk moment weer uitschrijven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u verzamelen, opslaan en verwerken : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Na deelname aan een activiteit wordt enkel uw e-mailadres en uw naam bewaard in de database van het mailsysteem van onze website www.rustinbeweging.be.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

Rust in Beweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar na de laatst verstuurde nieuwsbrief of laatst georganiseerde activiteit.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

  • namens Rust in Beweging kan enkel de zaakvoerder kennis nemen van uw gegevens en hij is gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • De database waarin uw gegevens bewaard worden zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten 

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan zich afmelden van onze nieuwsbrieven via de link ‘Uitschrijven’ onderaan onze nieuwsbrieven. Of u kan ons contacteren via de contactpagina om uw gegevens definitief te verwijderen uit onze database. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Rust in Beweging kan haar privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De 1e versie dateert van 25 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Als u deze wilt raadplegen, kan u ons contacteren via de contactpagina.